CV

 CURRICULUM VITAE 

  Academic positions:

  • Professor in Global History, Department of Archeology, Conservation and History, University of Oslo, 2010 –
  • Research Leader, Centre for Advanced Studies at the Norwegian Academy of Science and Letters, 2008-2009
  • Professor in Political Science, Department of Political Science, University of Oslo 2007-2009
  • Professor in Environment and Development Studies, Centre for Development and  Environment, University of Oslo, 2002-2007
  • Professor, Department of Geography, University of Bergen, 2005-
  • Professor/Research Director, Centre for Development Studies, University of Bergen, 2001-  2005
  • Research Director/Professor in Development Studies, Faculty of Social Sciences/Centre for Development Studies, University of Bergen, 1997-2001
  • Senior Researcher, Centre for Development Studies, University of Bergen 1990
  • Research fellow, Chr. Michelsen institute, 1987-90
  • Researcher, United Nation High Commissioner for Refugees, Geneve, 1986

Publications (selected)

1983: “Konflikten i Sudan og kampen om vannet fra Nilen”, (“The Civil War in the Sudan and the Struggle for Water”), in Forum for utviklingsstudier (1-23).

1985: “The Colonial Officer and the Aid Consultant” ( 5-15), in Norwegian Association for Development Research, Proceedings from the first Annual Conference of the Norwegian Association of Development Studies, Bergen: NFU, also in CMI/DERAP Working Papers, A 330.

1985: “Vannimperialisme – om den britiske okkupasjonen av Øvre Nilen” (“Water Imperialism – on the British Occupation of the Upper Nile”), in Historisk Tidsskrift  (416-430), no. 1.

1986: “Avhengighetsteorien – avhengig av historisk empiri”, (“The Dependency Theory – Dependent on Historical Empirical Data”, Tidsskrift for Samfunnsforskning (444-464), vol. 27.

1986: Water and Politics, a History of the Jonglei Project in the Southern Sudan, CMI/DERAP Publications, no. 201.

1986: Refugee Aid and Development, United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva.

1986: Development Oriented Research at the University of Bergen, an Overview, Centre for Development Studies, University of Bergen.

1989: Guest editor, Forum for utviklingsstudier, special issue: Statens rolle i utviklingsprosessen, (The Role of the State in the Development Process), no. 2.

1987: Andersen, K.H., Bleken, S. og T. Tvedt (eds.), Norwegian Development Research Catalogue 1987, Bergen: Chr. Michelsen institute.

1987: “Norsk forskning og den tredje verden” (“Norwegian Development Research and the Third World”), in Forum for utviklingsstudier (13-32), no. 6-10.

1987: “Norsk forskning om utviklingsland: Hvor står den?”, (Norwegian Development Research – where is It heading?”), in Norsk forening for utviklingsforskning, Forskningspolitisk serie,  no. 2, september.

1987: “Development Research at the Crossroads”, reprint from Norwegian Development Research Catalogue 1987 (15-55), Oslo: DUH  and Bergen: CMI.

1987: “Islams historiske og politiske rolle”, (The Historical and Political Role of Islam”), in P. Bauck and G. Moren, (eds.) Afghanistan – søkelys på et folkemord.

1987: “Fra Henrik Sjøfareren til Vesla Vetlesen”, (From Henrik the Seafarer to Vesla Vetlesen”), in Nytt Norsk Tidsskrift (28-46), no. 3.

1987: “Den Hvite Manns byrde”, (The White Man’s Burden”), in Samtiden (23-31), no.2.

1988: “Utviklingsforskning: vitenskap eller politikkens fortsettelse med andre midler” (118-143), (Development Research – Science or the Continuation of Politics by Other Means”), in  NFU Proceedings, Forskningsformidling, NFUs Femte Årskonferanse Tromsø 5-7- May.

1988: “Islamsk revolusjon”, (Islamic Revolution”),  book review of  Oliver Roys: Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge University Press, 1986 in Afghanistan-Nytt, no. 2.

1989: “Historie og utviklingsforskning” (210-226), (History and Development Research”), in Historisk Tidsskrift,  no. 2.

1989: En evaluering av DUHs forskningsprogrammer: Kvinner og utvikling, teknologioverføring fra i-land til u-land, forskningsrekrutteringsprogram, (An Evaluation of the Research Programs of the Ministry of Development Co-Operation), Oslo 1989, Norwegian Ministryt of Foreign Affairs, Oslo: UD.

1989: “An annotated Bibliography on the Nile”, paper presented at Egyptian – Scandinavian Seminar on Africa, organised by Egypt`s Department of Foreign Affairst and Institute of Diplomatic Studies, Cairo, february. Published by Nordiska Afrikainstituttet.

1989: “Sport i Afrika”, book review Norsk Idrettshistorisk Årbok (184-188) by William Baker og James A Mangan (ed.): “Essays in Social History”.

1989: Introduction in (ml). En bok om maoismen i Norge, ( 7-11), Ad Notam, Oslo.

1989: “Problemer med å forstå de fjerne men likevel så nære 1970-årene.  En dialog mellom Historiens Dommer og Historiens Fange” (13-27), (Problems in Understanding the Distant but Nonetheless Near 1970s”), in (ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam, Oslo.

1989: “Det virkelige Kina i Jens Bjelkes gate” (93-105), (“The Real China in Jens Bjelkes Street”), in (ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam, Oslo.

1989: “Kadervurderingene som kobling til det totalitære” (105-135), (Kaderevaluations and totalitarianism”), in (ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam, Oslo.

1989: “Maoismens kronologi i Norge” (197-215), (“The Chronology of Maoism in Norway”), in (ml). En bok om maoismen i Norge, Ad Notam, Oslo.

1989: “Statens “bortdøen” og norsk utviklingsforskning” , (121-129), (The collapse of the State and Norwegian Development Research”), in Forum for utviklingsstudier, no. 2.

1990: Bilder av “De Andre”.  Om utviklingslandene i bistandsepoken, (Images of “the Other”. About Developiong Countries in the Era of Development Aid),  Oslo: Universitetsforlaget 1990 (republished in 1991 and 2001).

1990: Guest editor, Tidsskrift for samfunnsforskning, special issue: Utviklingsforskning og norsk samfunnsforskning, (Development Research and Social Science Research, no. 5.

1990: “Om å flytte lyskastere i norsk samfunnsforskning”, (“About the Power of Perspectives in Norwegian Social Science”), in Tidsskrift for samfunnsforskning (403-421),  no. 5.

1990: Fra korsfarerne til Arild Asnes. Problem med representasjon og konseptualisering av ”de andre”, (From the Crusaders to Arild Asnes. The problem with representation and conseptualization of “the other”) Centre for Development Studies, no. 1.1990

1991: “Om perspektiv og dikotomisering – svar til tre kritikere”, (“About Perspectives and Dichotomization – an Answer”), in Forum for utviklingsstudier (125-141), no. 1.

1991: “Tre bøker – tre historier”, (“Three Books – three Histories”), in Forum for utviklingsstudier (150-156), no. 1.

1991: “En munnfull av Kina”, (“A Mouthful of China”), in  Nytt Norsk Tidsskrift (11-27), no. 1.

1991: Tvedt, T, Brekke, H og E. Bråten, Bibliography on Norwegian Development Research. A compilation of Norwegian research on Africa, Asia, Latin-America, Oceania and North-South relations, Oslo: Ad Notam.

1991: “The Blue Nile and water politics”, Centre for Developement Studies, 2, 1991.

1991: Bråten, E. og T.Tvedt, Norsk utviklingsforskning på 1980-tallet. En analyse av profil og kvantiteter, (Norwegian Development Research. An Analysis), Oslo: Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning RSF (Norwegian Research Council).

1992: The Management of Water and Irrigation: The Blue Nile (79-9), in Dornboos, M., L. Cliffe, Abdel Ghaffar M. Ahmed & J. Markakis (ed.), Beyond Conflict in the Horn. The Prospects for Peace, Recovery & Development in Ethiopia, Somalia, Eritrea & Sudan, London: James Currey.

1 992: The Struggle for Water in the Middle East (13-35), in Sustainable Water Resources Management in Arid Countries/Gestion durable des ressources en eau dans les régions arides, Ottawa.

1992: En tikkende bombe i Midtøsten: kampen om vannet, (“A ticking Bomb in the Middle East – the Struggle for Water”), in Naguib, N. (ed.), Midtøsten. Konflikt og sameksistens, Oslo: Universitetsforlaget, 198-227.

1992: Conflict on the Upper Nile. Robinson and Gallagher revisited, in Forum for Development Studies, no. 2.

1992: Postscript in Clarke, J. Vannet – den egentlige krisen, (Water – the Real Crisis), Oslo: Aschehoug.

1992: Non-implemented Plans as a Barrier to Development: the Case of the Jonglei Project in the Southern Sudan  (59-79), in Darkoh, M.B.K., African River Basins and Dryland Crises, Uppsala.

1992: Uneven Regional Development in the Sudan: the Role of the Nile Waters, in Sudan Notes & Records, Khartoum: Khartoum University Press.

1992: Norske oppfatninger om den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980-tallet. Et eksempel på krysskulturell representasjon, (Norwegian Conceptualizations of the Non-European World in the 1970s and 1980s. An Example of Cross-Cultural Representations), Ph.D.dissertation, Faculty of Social Science, University of Bergen.

1992: De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En analyse av utviklingstrekk i forholdet mellom den den norske staten og den tredje sektor, (The Private Organizations as a Channel in Norwegian Aid. An Analysis of Trends in the Development between the State and the Third Sector), Oslo: the Norwegian Ministry of Foreign Affairs no. 2.

1993: (ed.). De frivillige organisasjonene som kanal for norsk bistand. En samling av 10 delstudier produsert i løpet av studien “Private organisasjoner som kanal for norsk bistand, ( The Voluntary Organizations as a Channel in Norwegian Aid. A Collection of Ten Sub-Studies as Part of the Evaluation Project on Norwegian NGO Assistance, Commissioned by the Foreign Ministry, Bergen, Centre for Development Studies.

1993: Tvedt, T., Barkved, E., Manger, L. og Steen, O.I., En tilleggstudie: De private organisasjonene som kanal for norsk bistand, (An Additional Study. The Private Organizations as a Channel in Norwegian Aid”), in Tvedt, T. (ed.).

1993: (ed.), Conflicts in the Horn of Africa: human and ecological consequences of warfare, Uppsala: EPOS.

1993: Introduction (1-14), in Tvedt, T. (ed.), Conflicts in the Horn of Africa: Human and Ecological Consequences of Warfare, Uppsala:EPOS.

1993: The River Nile as a Stick and Carrot (181-203), in Tvedt, T. (ed.), Conflicts in the Horn of Africa:Human and Ecological Consequences of Warfare, Uppsala:EPOS.

1994: with Sharif Harir (eds.), A short cut to decay: the case of the Sudan. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies (arabisk oversettelse 1996, på egyptisk forlag).

1994: Gjerdåker, S., Skålnes T. og T. Tvedt (eds.), Nasjonalstaten under press, (The Nation State under Pressure), Oslo: Cappelen.

1994: The Collapse of the State in Southern Sudan after the Addis Ababa Agreement. A Study of Internal Causes and the Role of the NGOs ( 69-105), in Harir and Tvedt (eds.), Short Cut to Decay: the Case of the Sudan. Uppsala: Nordiske Afrikainstituttet.

1994: A Chronology of the Sudan 1972-1992 (259-275), in Harir and Tvedt (eds.), Short cut to Decay: the Case of the Sudan. Uppsala: Nordiske Afrikainstituttet.

1994: Vann og samfunn (Water and Society”), in Vann, no. 2.

1994: Formens innhold, (The Content of the Form), in Historisk Tidsskrift no. 3.

1994: Økologihistoriske betraktninger: Om natur og meningsbærende materiale, (Some Reflections on Ecological History”), Historisk Tidsskrift, no. 4.

1994: with Skålnes, T., Nasjonalstatens gullalder eller overnasjonalitetens epoke (9-27),  (The Golden Era of the Nation State or the Epoch of the Supra-state), in Gjerdåker, S., Skålnes T. og T. Tvedt (eds.), Nasjonalstaten under press, Oslo: Cappelen.

1994: Et motstykke til “postmodernismen” – bilder av Kenya i fire norske aviser, (Postmodernism in Reverse – Images of Kenya in Norwegian Newspapers”), in Norsk Medietidsskrift (44-64), no. 4.

1994: Norwegian NGO-policy and the “End of History”, in  Forum for Development Studies, no. 4.

1995: with Barkved E., Forskning om vann. Prosjektkatalog og litteraturoversikt, (Research on Water. A Catalogue of Projects and Literature), Oslo: Norges Forskningsråd (Norwegian Research Council).

1995: Den norske samaritan. Ritualer, selvbilder og utviklingshjelp, (The Norwegian Samaritan. Rituals, Self-images and Development Aid), Oslo: Gyldendal.

1995: Victor Prompt and the Race to Faschoda, in Sudan Studies, Sudan Studies Association, USA.

1995: Frivillige organisasjoner og norsk utenrikspolitikk, (Voluntary Organizations and Norwegian Foreign Policy”), in Knutsen, T.L., Gjerdåker S. og G.M. Sørbø (eds.), Norges utenrikspolitikk, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

1996: Anvendt vassdragsforskning i et historisk perspektiv, (Applied Water Research in a Historical Perspective”), NVE- publication no. 4 1996, in Skarbøvik, Eva, and Per Einar Faugli (eds.) Anvendt vassdragsforskning – en analyse av framtidige behov, NVE 4.

1995: Non-governmental organisations as a channel in development aid. The Norwegian system. Norwegian Ministry of Foreign Affairs  Evaluation report no. 3.

1995: Bistand og vestliggjøring, (Aid and Westernization), Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

1996: (ed) Non-governmental organisations in aid. Some Case Studies (from Zimbabwe, Bangladesh, Ethiopia and Nicaragua). Centre for Development Studies, University of Bergen.

1996: “Bistand og vestliggjøring: Utenrikspolitiske utfordringer og norsk utviklingshjelp”, Centre for Development Studies, 4.

1996: “Oppfatninger av “den andre” i et historisk komparativt perspektiv”, Centre for Development Studies, 3.

1996: “The Nile Waters and the Decline of British Imperialism: A History of the Aswan Power and Fertilizer Scheme 1935-1945”, Centre for Development Studies, 6.

1996: “Vassdragsperspektivet i forskningen”, Centre for Development Studies, 5.

1997: En reise i vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat (A Journey in the History of Water. From the Raincoast to Muscat), Oslo: Cappelen.

1997: NGOs role at the End of History. Norwegian Policy and the New Developm,ent Paradigm, in Myllylä, S. and F. Hossain, NGOs under Challenge. Dynamics and Drawbacks in Development, Helsinki.

1997: Oppfatninger av “Den Andre” i et historisk og komparativt perspektiv., (Conceptualizations of “the Other” in a Historical and Comparative Perspective.”), in  Aase, Tor Halfdan (ed.), Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering (Methodological Issues in the Study of Prejudices and Discrimination), Oslo: Norges Forskningsråd (Norwegian Research Council).

1998: Angels of mercy or development diplomats. NGOs & Foreign Aid. London: James Currey, US: Africa World Press (2nd. ed. 2001).

 1998: Den gravalvorliges dominans. Forskning og bistand – noen etiske spørsmål, paper presented at a conferance arranged by Den Nasjonale Forskningsetiske Komites konferanse at Lysebu, September 1997, Oslo: Norges Forskningsråd.

1998: Some Notes on Development research and ethics, Forum for Development Studies, 2, 211-227.

1998: Vann og helse i et internasjonalt perspektiv (Water and health in an International Perspective), Norsk Veterinærtidsskrift, 2.

1998: Perspektiver på bistandens historie, (Perspectives on the history og developoment assistance), Internasjonalen, 2.

1998:  Kommentarer til Jarle Simensen, Internasjonalen, 2.

1999: Perspektiver på norsk utviklingshjelps historie (Perspectives on the history of Norwegian development aid, Historisk tidsskrift, 1, 75-96.

1999: Social engineering and Self-reflexivity, Forum for Development Studies, 1, 144-150.

1999: Some Notes on the Relation between Research and Making a TV-Documentary, i J. Simonsen, J.P. Myklebust og H. Karlsen (red), North-South Co-operation in Higher Education and Research, Bergen: NUAS/NUS, Bergen 54-57.

2000: An annotated bibliography on the Southern Sudan 1850-2000, University of Bergen.

2000: The River Nile and its Economic. Social and Political Role. An Annotated Bibliography, University of Bergen.

2001: Guest editor with Ann Nilsen, Sosiologisk tidsskrift, special issue: Natur og samfunn. Noen teoretiske perspektiver, no 1 and 2, 2001.

2001: Om å skape et bilde av verden gjennom en reise i vannets historie, Centre for Development Studies, 1.

2002: Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie, Oslo: Universitetsforlaget.

2002: The role of civil society in development. A slogan and its role, i, The Finnish Ministry of Foreign Affairs: Civil society and development..

2002: Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System?, Voluntas, 3, 4 363-375.

2003: En reise i vannets historie. Fra Regnkysten til Muscat, 2nd ed. Bergen: BRIC.

2003: The Ideas of Water. Notes from the editor of the first volume of the UNESCOs series: Water and Civilization, paper presented at World Water Forum, Kyoto, Japan, 16.3.

2003: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen, Makt- og demokratiutredningens bokserie, Oslo: Gyldendal akademiske.

2003: Eksport av normalisme og import av normalitet, i Meyer, S. Og T. Sirnes (red), Makt, demokrati og identitet, Oslo: Ad Notam (maktutredningens bokserie).

2004: The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Economic Power, London, IB Tauris.

2004: The Natives Strikes Back, Samtiden, 4, 6-22.

2004: Development NGOs: Actors in a Global Civil Society or in a New International Social System?, in Taylor, R. (ed). Creating a Better World. Interpreting Civil Society, Kumarian press.

2005: Det nasjonale godhetsregimet, i Frønes, I og L. Kjølsrød (red), Det norske samfunn, Oslo: Gyldendal akademiske (in press, 5. utg).

2006: The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Economic Power, (published in paperback version by American University Press this year). Translated into Arabic 2011 and contract was signed with the National Centre of Translation, Cairo 10.1.2011).

2006: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og den norske modellen, Historisk Tidsskrift, 1, 2006, 59-85.

2006: The International Aid System and the Non-Governmental Organizations: A New Research Agenda, Journal of International Development, 18: 677-690.

2006: Terje Tvedt and Eva Jacobsson (eds). Water Control and River Biographies, Vol. I, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2006: Richard Coopey and Terje Tvedt (eds). The Political Economy of Water, Vol. II, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2006: Terje Tvedt and Terje Oestigaard (eds).The worlds of Water, Vol.III, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2006: Richard Coopey and Terje Tvedt, Water as a Unique Commodity, in Richard Coopey and Terje Tvedt (eds). The Political Economy of Water, Vol. II, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan, ix-xxvii.

2006: Tvedt, Terje and Terje Oestigard, Introduction, in Terje Tvedt and Terje Oestigaard (eds). The worlds of Water, Vol.III, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan, ix-xxii.

2006: Tvedt. Terje and Eva Jakobsson. Water History as World History, in Terje Tvedt and Eva Jacobsson (eds). Water Control and River Biographies, Vol. I, Series I in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan, ix-xxii.

2007: International Development Aid and Its Impact on a Donor Country: A Case Study of Norway, The European Journal of Development Research, 19, 4, 614-635.

2007: En reise i vannets fremtid, Oslo: Kagge forlag, translated into English and will be published in New York/London in 2011 under the title Journey in Water (contract signed in 2010 for translation into Russian and translation into more languages expected).

2007: Mensah, P.O., D. Lewis and T. Tvedt (eds) Reconceptualising NGOs and their roles in development:  NGOs, Civil Society and the International Aid System, Aalborg: Aalborg University Press.

2007: Understanding the history of the international aid system and the development research tradition: The case of the disappearing religious NGOs, Forum for Development Studies, 2, 341-366.

2008: Speilbildenes speilbilde. Norsk mentalitetshistorie, NRK og journalistikkens sammenbrudd, Samtiden, 4, 6-20.

2008: Tvedt, Terje with Hovden, Erik: A Bibliography on the River Nile , III vols, Bergen: BRIC Press, 2008.

2009: Utenrikspolitikk, utviklingshjelp og makt. Den norske modellen. Oslo: Gyldendal. (new revised edition of the 2003 original).

2010: (ed), The River Nile in the Post-colonial Age: Conflict and Cooperation in the Nile Basin Countries, London/New York: IB Tauris/Macmillan.

2010: “About the importance of Studying the Modern History of the Countries of the Nile Basin in a Nile perspective”, in Tvedt. T. (ed) The River Nile in the Post-colonial Age: Conflict and Cooperation in the Nile Basin Countries, London/New York: IB Tauris: 1-13.

2010: “Some Conceptual issues Regarding the Study of Inter-state Relationships in River Basins”, in Tvedt. T. (ed) The River Nile in the Post-colonial Age: Conflict and Cooperation in the Nile Basin Countries, London/New York: IB Tauris: 237-247,

2010:Terje Tvedt and Terje Østigard (eds), Series II, volume II, Ideas of Water: From Ancient Societies to the Modern World, in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2010: Terje Tvedt, Richard Coopey (eds), Rivers and Society: From the Birth of Agriculture to Modern Times, Series II, Volume II, in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2010, Terje Tvedt, Graham Chapman and Roar Hagen, (eds), Series II, volume III,  Water and Geopolitics in the New World Order, in Terje Tvedt (Series Editor), A History of Water, London: IB Tauris/New York: Macmillan.

2010: Water systems, environmental history and the deconstruction of nature, Environment and History, 16, 143-166, 2010.

2010: Nature deconstructed – a History of the Ideas of Water, in Tvedt, Terje and Terje Østigård, in  Ideas of Water: From Ancient Societies to the Modern World, vol. I, History of Water, Series II  London: IB Tauris/new York: MacMillan, 1-39.

2010: Water, geopolitics and the new world order (with Hagen and Chapman), in Terje Tvedt, Graham Chapman and Roar Hagen, (eds), History of Water Series II, Volume 3: Water and Geopolitics in the New World Order, IB Tauris, New York/London: 3-28.

2010: Waktole, Tiki, Gufu, Oba, Tvedt, Terje, Human Stewardship or Ruining Cultural Landscapes of the Ancient Tuba Wells, Southern Ethiopia, Journal of Geography, first published online: 7 JUN 2010 | DOI: 10.1111/j.1475-4959, 2010.

2010: “Water systems” and historical explanations (with Coopey), in Terje Tvedt and Richard Coopey (eds), History of Water Series II, Volume 2, Rivers and Society: From the Birth of Agriculture to Modern Times, IB Tauris, New York/London: 3-29.

2010: Bridging the gap: A Water System Approach, in Østreng, Willy (ed), Transference. Interdisciplinary Communications, Oslo: Centre for Advanced Studies.

2010: Water wars and water cooperation. An empirical critique of dominant schools of thought regarding water and geopolitics, in Terje Tvedt, Graham Chapman and Roar Hagen, (eds), History of Water Series II, Volume 3: Water and Geopolitics in the New World Order, IB Tauris, New York/London, 78-111.

2010: Why England and not China and India? Water systems and the history of the Industrial Revolution, Journal of Global History, 5, 29-40,

2011: Hydrology and Empire. The Nile and the partition of Africa, Journal of Colonial and Commonwealth History, 39, 2: 173-193.

2012: The Nile. The River of History. London: IB Tauris.

2014: A Journey in the Future of Water, London: IB Tauris.

2015: Water and Society, London: IB Tauris.

Board memberships/leader of research networks (selected):

President, Norwegian Association for Development Research, 1988-1990; Member of Norwegian Research Council’s National Committee for Development Research (NAU), 1989-1994

Member of steering committee, Norwegian Research Council’s National Committee for Development Research, 1992 to 1994

Leader of network studying consequences of war/rebuilding of societies after conflict, (1991-1993), Norwegian member of the NOHA network (European universities dealing with teaching and research on humanitarian assistance)

Norwegian representative, “International Water Resources Association”

Team-leader of the multinational and multidisciplinary study “The NGO channel in aid. The Norwegian System”

Leader of an international research program/network on comparative research on “NGOs, the state and the multilaterals”, Norwegian Research Council

Leader of IWHAs congress “Water in History and Development”, Bergen, 2001 and Library of Alexandria, 2003

President and Vice-President, International Water History Association, 2001-2005

Leader of network on water research, Norwegian Research Council, 1999-2005, Norwegian Research Council

Leader of an international research program/network on comparative research on ‘NGOs, the state and the multilaterals” 2000-2005

Leader of an international, multidisciplinary research group on water at Centre for Advanced Studies at the Norwegian Academy of Science and Letters, 2008-2009

Series Editor of “A History of Water” (nine-volume series published by IB Tauris/MacMillan, 2006-2015

TV-documentaries:

2014: The Nile Quest (English and Norwegian narration)

2011: De gode bombene (The good bombs). Brennpunkt/NRK.
http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000513/12-03-2013

2010: En dråpe luksus (A drop of luxury), Magnus Film & Tekst/TV2

2010: Hjelp (Help). A collection of five documentaries on development aid and foreign policy) TV2

2008: The Future of Water (DVD version with English and Norwegian narration)

2007: De hvite hjelperne, TV2, (“The White Do-Gooders”)

2007: En reise i vannets fremtid (“The Future of Water”), Panopticon og TV2

2005: De norske statsmisjonærene, TV2 (“The Norwegian State Missionaries”)

2004: De norske leiediplomatene, TV 2 (“The Hired Norwegian Diplomats”)

2003: A Journey in the History of Water (a new, abridged DVD version with narration in Arabic, Mandarin, English, French, Japanese, Portuguese, Norwegian and Spanish)

1997: A Journey in the History of Water, NRK/UiB (shown in about 150 countries)

Awards:

2012: Sølvparaplyen: “De gode bombene” (The good bombs).

2008: Gullruten (Norway’s most prestigious TV-Prize) for “A Journey in the Future of Water”.

2007: De hvite hjelperne, nominated for Gullruten

2007: The “Freedom of Expression Award” by the Fritt Ord Foundation (http://www.fritt-ord.no/en/).

2005: Norwegian research Council, Norwegian Research Council Popularization Prize 2005, http://www.forskningsradet.no/forport/application?childAssetType=GenerellArtikkel&childId=1132069165173&lang=no&pageid=ForskningsradetsPriser).

2005: ”The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Economic Power, shortlisted in the British Society for Middle Eastern Studies reward competition for the best book in the world in any discipline written on the Middle East in 2004

2001: “Vannviten”. The Norwegian Hydrological Society and the Norwegian Water Associations.

1999: Grand Prix (in competition with 400 films from all over the world), the 17th Festival International du Film d´Environment, Paris, 1998 for “ A journey in the History of Water”.

1999: Prize for communicating research, Norwegian Research Council.

1998: The Melzer-fund and the Bergen University fund’s jubilee-prize for ‘excellent research and popularisation’. See http://www.uib.no/info/aarsmelding/1998/priser.html.

1998: Nominated for “Gullruten” and “Amanda” for “A Journey in the History of Water”.