Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen

omsl.Utviklingshjelp, utenrikspolitikk2009: Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen (2.ed). Oslo: Gyldendal

Les etterordet (pdf) til 2. opplag

Last ned boken (pdf) 1. opplag

Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt . Den norske modellen kom første gang ut i 2003. I denne reviderte 2. utgaven føres analysen av norsk utviklings- og utenrikspolitikk helt frem til i dag.

I boken vises hvordan systemiske trekk som elitesirkulasjon og korporativisme har forsterket seg på en rekke områder. Den dokumenterer også hvordan utviklingspolitikken og utenrikspolitikken i de senere årene har mobilisert stadig større deler av samfunnet og utvidet sin maktbasis i Norge. Den gir slående eksempler på hvordan verden fortsatt modelleres i hjelperens perspektiv, og på hvordan vanskelige politiske spørsmål reduseres til enkel moraliserende posering. Dessuten diskuteres sentrale nasjonale institusjoner (som Røde Kors, NRK og Riksrevisjonen) og deres roller.

Les mer og bestill boken hos Gyldendal

Worldviews and selfimages / Verdensbilder og selvbilder

2002: Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie
Oslo: Universitetsforlaget

Last ned Verdensbilder og selvbilder (pdf)

selvbilderBoken sammenfatter noen sentrale trekk ved norske intellektuelle tenkemåter om verdensutviklingen, «den andre» og «oss». Tidsepoken som forfatteren tar for seg, er tiårene da den politiske eliten bestemte seg for å erklære Norge som en humanitær stormakt på den globale arenaen.
Gjennom en analyse av tre typer verdensbilder- romantiseringen av den tredje verden på 1970-tallet, over den humanistiske moralismen på 1980-tallet, til narsissistisk kosmopolitisme på 1990-tallet- identifiseres noen fellestrekk av stor betydning for hele nasjonens dannelsesprosess.
Boken rekonstruerer og analyserer en intellektuell tradisjon som har skapt og gjenskapt periodens dominerende oppfatninger, basert på forestillinger om at historien er universell, at verdier er universelle, og at vi er alle er forskjellige, men det er kun utenpå.

Bilder av “de andre”

1990: Bilder av “de andre”. Om utviklingslandene i bistandsepoken,
(Images of ”the other”. Developing countries in the era of development aid). Republished 1991/2001.
Oslo: Universitetsforlaget/Norwegian University Press.

de_andreSpørsmålet boken stiller er hvilke bilder av “de andre” som oppsto i Norge i denne perioden da vi, en promille av verdens befolkning, med begrenset erfaring og kunnskap om Asia, Latin-Amerika og Afrika, ble stilt overfor dem –  som deres veivisere og hjelpere.

Utviklingshjelpen foregår i en tidsepoke da verden er i ferd med å bli kulturelt erobret av Vesten. Alle lands problemer er for første gang i verdenshistorien blitt beskrevet med felles begreper, med Vestens begreper.
Boka diskuterer bl.a. forbindelseslinjene mellom Livingstone og bistandsekspertene, peker på dogmer i norsk bistandspolitikk, spør om eidsvollsmennene i 1814 kan være u-landenes forbilder, og avslutter med å spørre hva vi kan lære av tegneseriefiguren Fantomet.